OM HOË RESOLUSIE KAARTE VAN DIE EKSPEDISIES VAN  BERGH EN SCHRIJVER TE BESIGTIG, KLIK HIER

Olaf Bergh

Die Sweed Olaf Bergh was een van die eerste blanke reisigers na Namakwaland. Die doel van sy reise was om te onderhandel met die ‘Sousequase en Gourisse Hottentotte’, om handel te dryf en om die gebied langs die Kaapse weskus te leer ken. Isaq Schrijver van Leiden is ook deur Goewerneur Simon van der Stel noordwaarts gestuur om deur ruilhandel beeste te bekom en om minerale te soek. Die teks van Bergh is parallel in Afrikaans en Engels, dié van Schrijver slegs in Engels.

Die plek waar ons oornag is deur ons gedoop “Vervallen Casteel “

UITTREKSEL UIT DIE TEKS

BYLAE A. APPENDIX A.
Dassenberghs Fonteijn.

Hierdie fontein is anderkant die noordelike punt van die berg nou bekend as Heerenlogementsberg. Die beroemde grot Heerenlogement lê kort bo die fontein op die hang, 5 à 6 myl oos van Maasrust (Berghfontein) en dieselfde afstand noord van Ratelfontein, stopplek op die lyn na Klaver. ‘n Mens kry swaar om daar te kom met ‘n motor oor die sandpaaie, want daar is maar min harde paaie in die Noordelike Sandveld. Bergh maak geen melding van die grot in sy joernaal en het nie sy naam daar ingekerf nie, ewemin as ander lede van Van der Stel se geselskap in 1685. Die skrywer van die dagboek vermeld dat van Klipfontein—d.i. Berghfontein—hulle gekom het ,,onder den Dassenberg, alzoo genaamt om de menigvuldige Dassen, die zich in de klippen van dat gebergte onthouden, zynde de zelve vol holen en spelonken, gelykende zeer wel een oud en vervallen gebouw.

Op deze onze rustplaats was uitnement schoon gras, en bevogtigt met verscheide snel uitspruitende fon­teinen, gevende zeer zoet en aangenaam water, en het gebergte was overvloedig van brandhout voorzien. De Ed. Heer Commandeur deze namiddag den berg op wandelende, schoot onderweeg een klipspringer.”

Kaje Jesse Slotsboo in 1712 is die volgende bekende besoeker. Ook hier het hy en Casper Hem, waarskyn­lik beïnvloed deur die name by sy vorige rusplek, hul name op die rotswand van die grot ingekerf. […]

Dassenberghs Fonteijn.

This spring is below the northern point of the mountain now known as Heerenlogements Berg. The famous cave of Heerenlogement (The Master’s Lodging House) is only a few minutes climb above the spring. It lies some 5 or 6 miles east of Berghfontein at Maas­rust and is to-day about the same distance north of Ratelfontein Siding on the line to Klaver. The approach is by sand tracks difficult for a motor car, for the North Sandveld has as, yet few hard roads. Bergh’s journal makes no mention of the cave and Bergh did not carve his name therein. Nor did any of the members of Van der Stel’s expedition 3 years later do so. The journalist of Van der Stel’s expedition writes that from Klipfontein (i.e. Berghfontein) they “came below the Dassenberg so called because of the numerous ‘dassen’ (conies) which live in the rocks of this mountain, the same being full of holes and caves so that it almost resembles an old and ruined building.

This day our resting place surpassed others in ver­dure and was moistened by divers quickly flowing springs providing most sweet and agreeable water, the mountain sides furnishing an abundant supply of fire­wood. His Excellency the Commander roamed about the mountain sides this afternoon and while there shot a klipspringer.”

Kaje Jesse Slotsboo in 1712 is the next known visitor, probably influenced by seeing Bergh’s name at his previous resting place, he and Casper Hem were the first to carve their names on the wall of the cave. […]